Adatvédelemi Tájékoztató


1. Az Adatvédelmi Tájékozató, Szabályzat Célja


A 220volt Magyarország Kft.( 1062 Budapest, Váci út 1-3. Kölcsey sétány 54. , adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-57490/2012., NAIH-57829/2012.) - a továbbiakban adatkezelő/szolgáltató - adatvédelmi tájékoztatásának, szabályzatának és adatkezelésének célja, hogy érintettet megismertesse az adatkezelés lépéseiről, az adattárolásról továbbá, hogy az érintettel létrejövő szerződést teljesíteni tudja. Adatkezelő annak érdekében, hogy érintett személy az adatkezelő internetes honlapján /weboldalán (http://www.220foto.hu/) és aloldalain található szolgáltatást (például megrendelés) igénybe tudja venni, annak megtörténte után a felek jogaik gyakorlásának és kötelezettségeik teljesítésének és bizonyításának eleget tudjanak tenni, továbbá hogy adatkezelő piaci helyzetének elősegítése céljából saját szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos (például termékek értékesítésével) értékelést végezzen, az érintett személyes adatnak minősülő adatait kezeli jogszabályi előírás által szükséges mértékben és ideig.

Jelen tájékoztató hatálya Adatkezelő weboldalán (http://www.220foto.hu) és aldomainjein keresztül történő böngészés során és/vagy megrendeléskor történő adatkezelésre terjed ki.

Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról:Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:- 2011. évi CXII. törvény ? az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény ? az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény ? a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény ? a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2. Értelmező rendelkezések


1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

20. gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).

3. Adatkezelés Alapelvei


1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha ? ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ? azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

4. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

5. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

6. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

7. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.

8. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.


4. Adatkezelés jogalapja


1. A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

2. A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, cégnév, egyéb személyes adatok, pl. fényképelőhívás céljára rendelkezésre bocsátott fényképek

3. Az adatok törlésének határideje: Az ajánlatkérés törlésével azonnal, ha nem történt szerződéskötés. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a Szolgáltató. Egyéb esetben az Infotv. 4.§ (1) bekezdése szerinti ideig.

4. A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: - postai úton a 1062 Budapest, Váci út 1-3. Kölcsey sétány 54. - e-mail útján a info@220foto.hu e-mail címen.

5. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a Szolgáltatót.

6. Szolgáltató a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

7. A Szolgáltató az érintettek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli. A Szolgáltató a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

8. Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. ajánlatkérés, fényképelőhívás, hírlevél küldés,) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

9. Szolgáltató kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

10. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. Cookie-k (sütik) kezelése:


1. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

2. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

3. Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig tart.

4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

5. A 220foto.hu látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli Szolgáltató. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak Szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

6. Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7. A Szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

6. Adattovábbítás


1. Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani.

2. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

3. Az adattovábbítás célja: Online fizetés lebonyolítása, megrendelések kiszállítása a megrendelésben megjelölt címre és személy részére.

4. A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, tranzakciós jogcím, tranzakciószám, tranzakciós összeg.

5. Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:
Név: Wirecard Central Eastern Europe GmbH
Primoschgasse 3. | 9020 Klagenfurt, Ausztria.
Telefonszám: 06-1/888 0752

Név: SPRINTER Futárszolgálat Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.
E-mail: info@sprinter.hu


8. Adattárolás


1. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

2. Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

3. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

9. Adatkezelési tájékoztató- jogok-kötelességek


1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

2. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

3. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

4. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

5. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

6. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

10. Jogorvoslati Eljárások


1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Érintett kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak jelen adatvédelmi tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő tárolásához és jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett Adatkezelők felé történő átadásához.

Általános Szerződési Feltételek


1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a 220volt Magyarország Kft. ( 1062 Budapest, Váci út 1-3. Kölcsey sétány 54., adószám: 23810611-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-978961, e-mail cím: info@220foto.hu), továbbiakban Szolgáltató és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztó és fogyasztónak nem minősülő ügyfél között ( a továbbiakban Szolgáltató és Fogyasztó,Ügyfél együtt, mint Felek) a 220volt Magyarország Kft. által üzemeltetett www.220foto.hu weboldalon (továbbiakban webáruház, honlapunk) keresztül leadott megrendelésekre és a 45/2014 Korm.rendeletben meghatározott módon a Felek között létrejött szerződésekre, az azokból eredő jogokra és kötelezettségekre vonatkozik.

Szolgáltató webáruházában Fogyasztó megrendelését érvényesen leadni kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával tudja. A webáruházi automata rendszerüzenet nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. Cégünk kizárja felelősségét:

- az internetes hálózatban bekövetkezett bármilyen hiba esetén, amely akadályozza a webüzemeltetést és a vásárlást,
- az interneten küldött nem cégünktől származó adat, üzenet tartalmáért,
- bármilyen programhiba, technikai hiba vagy vis maior által rendszerünkben keletkezett hibáért,
- weblapunkon történt hibás elírásokért, téves adatokért

A Fogyasztó/Ügyfél által hibásan megadott adatokra visszavezethető téves szállításért, továbbá a megrendelések teljesítésekor bekövetkezett késedelemért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenekhez kerül.

1.1. A Szolgáltatóhoz beérkező megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. A szerződéskötés magyar nyelven történik.

A Szerződés a Fogyasztó által történt megrendeléssel és arra válaszként küldött, a megrendelést nyugtázó automatikus elektronikus rendszerüzenettel (e-mail, sms) nem jön létre. A szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a szerződés nem kerül iktatásra és utólag nem lesz hozzáférhető.


2. Információk


- Szállítási díjak és határidők
- Albumok átvétele, szállítása
- Személyes átvétel üzleteinkben
- Személyes átvétel valamelyik Pick Pack Pontban
- Szállítás utánvétes csomagként, futárszolgálattal
- Egyéb tudnivalók a szállítással kapcsolatban
- Csomagolás

Szállítási díjak és határidők


- Bruttó 9.000 Ft feletti megrendelés esetén mind a futáros, mind a Pick Pack Pontos kiszállítás INGYENES!
- Bruttó 9.000 Ft alatti megrendelés esetén a kiszállítás díja bruttó 999 Ft, Pick Pack Pontok esetén brutto 999 Ft és munkanapokon 8-16 óra között történik.
- Az üzleteinkben történő személyes átvétel minden esetben ingyenes.
- A szállítási idő a megrendelt termék, a kapacitás és a leadás időpontjától függően 1-4 munkanap. (hétfőtől-péntekig).
- Kérjük, minden esetben várd meg kollégáink visszajelzését a rendelés állapotáról, illetve elkészültéről, mielőtt elindulnál átvenni a terméket!
- A szolgáltatás az ország egész területén belül igénybe vehető.
- A feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.

Albumok átvétele, szállítása


- A leadott albummegrendelések átvételi, és szállítási időpontja várhatóan 2-5 munkanap. (H-P).

Kérjük, minden esetben várd meg kollégáink visszajelzését a rendelés állapotáról, illetve elkészültéről, mielőtt elindulnál átvenni a terméket!

Személyes átvétel üzleteinkben


- A leadott fotómegrendelések kidolgozását kapacitástól függően akár 1-3 munkanap alatt tudjuk vállalni. Előzetes értesítés után, az alábbi üzleteinkben tudod átvenni az elkészült fotókat:

- Boráros tér, Duna Ház
- Béke tér
- WestEnd City Center, Aluljáró Szint
- Szeged

Kérjük, minden esetben várd meg kollégáink visszajelzését a rendelés állapotáról, mielőtt elindulnál üzletünkbe átvenni a terméket! Az átvételkor az ÁFÁ-s számlát, vagy blokkot kiállító munkatársunknál történik a fizetés. Ez esetben, ÁFÁ-s számla igényedet kérjük, előre jelezd üzletünkben, eladó kollégáinknál!

Személyes átvétel valamelyik Pick Pack Pontban


- Pick Pack Pontba történő kiszállítás ára 999 Ft

- A munkanapon 10 óráig leadott megrendelések, budapesti átvétel esetén kapacitástól függően akár már másnap délelőtt 10 órától, míg vidéki átvétel esetén akár már a megrendelést követő második munkanap délelőttjén, 10 órától vehetőek át a Pick Pack pontban. A beérkezés várható napjáról Vásárlóinkat e-mailben értesítjük.

- Az említett szállítási határidőket a Magyar Lapterjesztő Zrt. az átvett küldemények legfeljebb 99%-ára garantálja. Törekszik arra, hogy a küldemények legfeljebb 99%-a a szállítás napján legkésőbb 10 óráig az árusítóhelyek részére átadásra kerüljön, az esetleges késedelemből eredő felelősséget azonban kifejezetten kizárja.

- A Pick Pack pontok a beérkezést követően 5 munkanapig őrzik a csomagot. Amennyiben ez idő alatt Ön nem jelentkezett a csomagért, az előzetes értesítés nélkül visszakerül cégünkhöz.

Szállítás utánvétes csomagként, futárszolgálattal


- A szállítás munkanapokon 8-16 óra közötti intervallumban történik, elkészült fotóidat e-mailben egyeztetett napon, Sprinter futárszolgálat szállítja házhoz. A szolgáltatás az ország egész területén belül igénybe vehető.

- A kiszállítást megelőző munkanapon - az esti órákban - e-mailben értesítést küldünk a szállított csomag sorszámáról, mely alapján a Sprinter futárszolgálat diszpécsere a 06-1-347-3000-os telefonszámon tájékoztatást tud nyújtani a kiszállítás pontos idejéről.

- Az átvétel minél egyszerűbb lebonyolítása érdekében a futárcég - a regisztrációnál megadott telefonszámodra - értesítést küld sms-ben a kiszállítás idejérol, négy óra intervallum pontossággal.

- A kézbesített fotók ellenértékét a Sprinter futárszolgálat kézbesítő futárának kell kézbesítéskor, készpénzben kifizetni az esetlegesen felmerülő szállítási díjjal együtt.

- Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írd alá, ha a csomagodat leellenőrizted, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat sajnos nem áll módunkban elfogadni.

Egyéb tudnivalók a szállítással kapcsolatban


Amennyiben kézbesítőnk a csomag átadását nem tudja teljesíteni, úgy arról értesítést hagy a megrendelő címén. Küldeményed felől ezután az értesítésen megjelölt telefonszámon érdeklődhetsz. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat a következő munkanapon ismételten megkísérli a csomag kiszállítását.

Csomagolás


Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

3. Fizetési módok


Személyes átvétel esetén:
Az elkészült fotók üzletünkben történő személyes átvétele esetén a készpénzes, kártyás és sodexo utalvánnyal történő fizetés lehetősége biztosított.


Futárszolgálattal történő szállítás esetén:


Az elkészült fotók ellenértékét a Sprinter futárszolgálat kézbesítő futárának kell kézbesítéskor, készpénzben kifizetni az esetlegesen felmerülő szállítási díjjal együtt.

Előreutalással:


A elkészült fotók ellenértékét lehetőség van átutalással is kiegyenlíteni. Ez esetben kérjük írj e-mailt az info@220foto.hu címre. Kérésednek megfelelően kiállítjuk az átutalásos számlát, melyet e-mailben, faxon, vagy postai úton juttatunk el Hozzád. A számla alapján megindítható az átutalás. Az összeg megérkezését követően a megrendelt cikkek átvehetőek személyesen, vagy házhozszállítás útján.

4. Megrendelés


A megrendelés a www.220foto.hu oldal Megrendelés menüpontjában leírtak alapján történik. Az adatbeviteli hibák a megrendelés során bármikor kijavításra kerülhetnek.

Nem kell regisztrálnod, töltsd fel képeidet, szerkeszd meg kedved szerint az albumodat.

Elég, ha a rendelés leadásakor regisztrálsz!

Fényképek feltöltése:

A Megrendelés oldalon a "Fényképek feltöltése" gombra kattintva akár egyesével, akár - a CTRL, illetve a SHIFT gomb lenyomásával - csoportosan is feltöltheted fotóidat. A feltöltést segítő szoftver kizárólag JPG formátumot ismer. A feltöltés folyamatát egy százalék-számláló és egy narancssárga folyamatjelző vonal mutatja, mely a feltöltés végeztével zöldre vált.

Amennyiben böngésződ nem jeleníti meg a Flash-es feltöltést segítő felületet, használd a hagyományos módú feltöltőt, mely opciót a lap alján találod meg. Ez esetben válaszd ki a feltölteni kívánt fényképet a "Tallózás..." gomb lenyomásával, majd kattints a "Feltöltés" gombra. Fotóidat ezen mód használatával is JPG formátumban tudod feltölteni.

Kosarad tartalma, rendelési mennyiség megadása
Ezen a lapon láthatod a kosárba rakott fotóidat, illetve a rendelés adatait: az előhívott kép méretét, az egységárat, ill. a rendelt mennyiséget. Itt állíthatod be, hogy az egyes fényképekből milyen méretben és mennyiségben szeretnél rendelni, továbbá az előhívás eljárását ("fill", "fit", vagy "fit levágva") is bejelölheted. (Az előhívási eljárásokról bővebben olvashatsz, ha képed alatti kérdőjelre helyezed az egérmutatót.)

Ha az összes kosaradban lévő képből ugyanannyit szeretnél rendelni, akkor töltsd ki a "mennyiség" mezőt a kívánt darabszámmal, majd kattints a mező melletti ikonra. Így nem kell egyesével beírnod a mennyiségeket, a program automatikusan beállítja neked a kért darabszámot minden egyes fotóra. Ne felejtsd el módosításaidat menteni: a "Módosítások mentése" gombra kattintva teheted ezt meg!

Amennyiben egy adott méretből többet rendelsz 50 vagy 100 darab képnél, a szoftver már a kedvezményes árral számolja ki a fizetendő végösszeget.
Kosarad tartalma, rendelési mennyiség megadása
Ezen a lapon láthatod a kosárba rakott fotóidat, illetve a rendelés adatait: az előhívott kép méretét, az egységárat, ill. a rendelt mennyiséget. Itt állíthatod be, hogy az egyes fényképekből milyen méretben és mennyiségben szeretnél rendelni, továbbá az előhívás eljárását ("fill", "fit", vagy "fit levágva") is bejelölheted. (Az előhívási eljárásokról bővebben olvashatsz, ha képed alatti kérdőjelre helyezed az egérmutatót.)

Amennyiben egy adott méretből többet rendelsz 100 vagy 200 darab képnél, a szoftver már a kedvezményes árral számolja ki a fizetendő végösszeget.

Szállítási cím megadása

A rendelés befejeztével lehetőséged van megadni elérhetőségeidet, szállítási, ill. számlázási címedet, valamint bejelölheted azt is, hogy miként szeretnéd kézhez kapni elkészült fotóidat ( futárszolgálat, vagy személyes átvétel). Különleges kérésedet az "Egyéb megjegyzés" rovatban tüntetheted fel.

Megrendelés összegzése

A "Tovább" gombra kattintva még egyszer összefoglalva láthatod megrendelésedet, immár kiegészítve személyes adataiddal. Ha mindent rendben találsz, válaszd a "Megrendelés elküldése" gombot. Rendszerünk e-mailben fog visszaigazolást küldeni részedre megrendelésed elfogadásáról.


A digitális fotóelőhívásról

Fotólaborunkban digitális fényképezőgéppel készített fotóidból akár 1 munkanapos határidővel, kiváló minőségű papírképet állítunk elő. A fényképek digitális laborgépen készülnek, akár 350 dpi-s felbontásban, Fuji Supreme fotópapír felhasználásával, vegyszeres eljárással.

Fotóidból akkor tudjuk a legkiválóbb minőségű papírképet előállítani, ha minél kisebb tömörítéssel, minél nagyobb felbontásban készíted el őket. Minden egyes papírmérethez megadtunk egy minimálisan ajánlott felbontást, amit célszerű betartani annak érdekében, hogy az előhívott kép ne legyen homályos, elmosódott, vagy "kockás". A minimálisan ajánlott felbontást a rendelés feladása során a "Rendelési mennyiség megadása" menüpont alatt találod, de az alábbi táblázatunkból is leolvasható.

Képméret Minimális felbontás
9x13 526x750
10x15 600x900
13x18 750x1050
20x30 1200x1800
30x40 1800x2400
30x45 1800x2700


Online megrendelés esetén a fotók feltöltését segítő webes felületre csak JPG, vagy JPEG formátumú képfájlokat tudsz feltölteni. Természetesen lehetőséged van más képformátum előhívására is. Ebben az esetben, kérjük fáradj be bármelyik üzletünkbe és bármilyen adathordozón (pendrive, memóriakártya, CD, DVD) hozd be képfájljaidat.

A kidolgozásra feltöltött képeken - ha szükségesnek látjuk - minimális korrekciót hajtunk végre.

Rossz minőségű, "színhibás" képeket csak külön kérés, és elbírálás alapján áll módunkban korrigálni

Feltöltött képeidet a 220foto.hu szerverén tároljuk. A feltöltött képeid előhívás után sem törlődnek, 3 hónapig elérheted őket. Így, ha régebbi fotóidból a későbbiekben újra szeretnél rendelni, ezt a nélkül teheted meg, hogy újra fel kellene töltened régebbi képeidet.


Nincs minimális rendelés, képeid mennyiségétől függetlenül, bátran fordulj hozzánk!

Nincs alapdíj, tehát minimális mennyiségű előhívás esetén sem számítunk fel neked plusz költségeket!

Nincs transzferköltség, a fotóelőhívás díján kívül nem terhelünk semmiféle egyéb kiadással!

Az előhívott képekre minőséggaranciát vállalunk! Amennyiben elégedetlen lennél elkészült fotóid minőségével, hozd be őket bármelyik üzletünkbe, és mi újra előhívjuk Neked a kifogásolt fotókat.

A fotólabor:
Célunk, hogy igényeidet, elvárásaidat a lehető legmagasabb szinten kielégítsük. Ezért laborjainkban a legmodernebb gépekkel, és technikákkal dolgozunk azért, hogy valóban azt kapd tőlünk, amit szeretnél.

Kidolgozási eljárások, képarányok, adatveszteség

A digitális fényképezőgépekkel készített fotók oldalainak arányai kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek a kidolgozandó papírképek oldalarányaitól. Ezen kívül a képek előhívási technológiájából adódóan minden esetben számolni kell a képek szélein körben kb. 2 mm. adatveszteséggel.

Lássunk egy példát!

Egy 1536 x 2304 pixel méretű digitális fotóról gyakorlatilag adatveszteség nélküli 10x15 cm-es papírkép készíthető, mert mind a képfájl, mind pedig a papírkép oldalaránya 2:3.

A digitális fényképezőgépek viszont általában 1536 x 2048 pixel méretű képet készítenek, mely viszont 3:4 oldalarányú. Vannak fényképezők melyeken választható a képarány. Amennyiben általában 10x15 cm-es képeket készítesz a képeidből javasoljuk, hogy állítsd a fényképeződ 2/3 arányú fényképezési módra.

Adatveszteség:

Minden előhívási módnál számolni kell adatveszteséggel ill. kifutóval mely körben kb. 2-2 mm is lehet

FILL eljárás (teljes kitöltés):

A FILL eljárással előhívott képek teljesen kitöltik a kiválasztott fotópapír-méretet, de ekkor előfordulhat, hogy a fotó bizonyos részei lemaradnak, ha a képfájl oldalaránya nem azonos a leendő papírkép arányaival.

A képeket egyesével hívjuk elő. Minden egyes képnél beállításra kerülnek az ún. "lemaradó" fotórészletek, így próbáljuk elérni, hogy a kép leghasznosabb részei kerüljenek a kész fényképre. A FILL eljárásból eredő, esetlegesen lemaradt képrészletek miatt reklamációt nem tudunk elfogadni!

FIT eljárás (eredeti arányok):

A FIT eljárással kidolgozott képeken a digitális kép szinte minden részlete látható lesz, de az esetleges oldalarány-különbségekből adódóan a papírképek két oldalán (speciális képarányok esetén előfordulhat, hogy a két fehér sáv a kép aljára, ill. tetejére kerül) kép fehér csíkok maradhatnak. Ezek a fehér csíkok töltik ki az eredeti képünk és a fotópapír széle közötti részt.

Ezt az eljárást abban az esetben ajánljuk, ha nem szeretnéd, hogy fontos részletek maradjanak le a képről, valamint ha fotóalbumba szeretnéd tenni azokat, hiszen az ezzel az eljárással előhívott képek nem fognak mozogni a fotóalbum rekeszeiben.

FIT LEVÁGVA eljárás (eredeti arányok, fehér csíkok nélkül):

FIT LEVÁGVA eljárás lényege, hogy a FIT módhoz hasonlóan szinte minden képrészlet rákerül a papírképre.

viszont a FIT eljárással készült képeinken keletkező fehér csíkok ezzel az előhívási eljárással nem lesznek rajta a fényképen. Ebben az esetben az elkészült papírkép méretét a digitális fájl mérete határozza meg. Szóval egy 9x13, vagy 10x15 (stb.) méretben, és "FIT LEVÁGVA" eljárással rendelt kép mérete nem biztos, hogy valóban 9x13, vagy 10x15 cm. lesz. 3/4-es módban történő fényképezéskor, a 10x15 méretben megrendelt kép mérete pl. kb. 10x13 cm. lesz.


A papírkép méretei

A weboldalunkon feltüntetett papírkép méretek csak tájékoztató adatok, az általánosságban használt szabványméreteket tükrözik. Valójában a használt fotópapírok a következő szélességűek: 8.9, 10.2, 12.7, 15.5, 20.3, 30,5 cm. szélességűek.

Alábbi táblázatunkban összefoglalva láthatod a papírképek tényleges méreteit:

Szabvány képméret Tényleges képméret
9 x 13 cm 8,9 x 12,7 cm
10 x 15 cm 10,2 x 15,2 cm
13 x 18 cm 12,7 x 17,8 cm
20 x 30 cm 20,3 x 30,5 cm
30 x 40 cm 30,5 x 40,5 cm
30 x 45 cm 30,5 x 45,7 cm


Poszter nyomtatás
Poszter nyomtatás esetén a következők a pontos méretek. Ha ezektől eltérő méretet szeretnél, a megrendelés megjegyzés rovatában jelezd ezt nekünk!
Szabvány képméret Tényleges képméret
40 x 60 cm 40 x 61 cm
60 x 90 cm 61 x 90 cm
75 x 110 cm 75 x 111,8 cm
110 x 165 cm 111,8 x 165 cm


5. Szavatosság és Elállás

Szolgáltatásunkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti kellékszavatossági kötelezettség terheli. Nem fogyasztói megrendelés esetén e kötelezettséget kizárjuk. Jótállást szolgáltatásunkra nem vállalunk.

Elállás

Fotó- és poszter kidolgozás esetén a Fogyasztókat, a 45/2014. Kormányrendelet szerint létrejött szerződések esetén megillető 14 napos elállási jog tekintettel a kormányrendelet 29.§ (1) bekezdésére, nem illeti meg.

Megrendelés esetén a létrejött szerződéstől történő meggondolt elállás fizetési kötelezettséget von maga után. A keletkezett kárt Felek kötelesek megtéríteni.

6. Jelen Általános Szerződési Feltételeket felek önként, minden külső behatástól mentesen fogadták el.
Tudtad?
Nem akarsz levágást a képeidből, rendeld meg képeidet fit vagy fitlevágva módban. további infók "itt"